Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

no-maam
2262 9110 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2671 bc3b 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2665 6d34 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2635 2bdc
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2558 26b3 500
Reposted fromsosna sosna
no-maam
2418 a2d2
A ’’knocker-up,’’ who woke up sleeping people. The early 20th-century version of an alarm clock, Great Britain, 1900.
Reposted fromsosna sosna
no-maam
6454 59ea 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaimposter imposter
no-maam
8991 61ef 500
Reposted fromtfu tfu viaimposter imposter

July 07 2015

no-maam
5649 8663
Reposted fromdaria490 daria490 viasaski saski

July 03 2015

no-maam
Reposted fromTank Tank viapankamien pankamien
no-maam
6970 3ded 500
Reposted fromaunds aunds viaimposter imposter
no-maam
3345 ee9e 500
Reposted fromGtG GtG viaimposter imposter
no-maam
8565 d17a 500
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien

June 21 2015

no-maam

Do zakochanej nieszczęśliwie - Wisława Szymborska

Znam ludzi, którym w sercach zgasło, 
lecz mówią: ciepło nam i jasno, 
i bardzo kłamią, gdy się śmieją

Wiem jak ułożyć rysy twarzy 
by smutku nikt nie zauważył.

https://www.facebook.com/2015w365
Reposted fromavooid avooid viapampam pampam
no-maam
8605 9bb1 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial viaimposter imposter

June 18 2015

no-maam
2644 1134 500
Reposted fromMeely Meely viahornypigeon hornypigeon

June 17 2015

no-maam
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
no-maam
7274 49a1 500
no-maam
1686 50a2
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaimposter imposter
no-maam
1606 0ca2
Reposted frommisza misza viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl